BORSA ARACI KURUMLARI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
 1. KURULUŞ
 2. DERNEĞİN ADI
 3. DERNEĞİN MERKEZİ
 4. DERNEĞİN AMACI
 5. DERNEĞİN KURUCULARI
 6. ÜYELİK
 7. ASLİ ÜYELİK İÇİN DİĞER ŞARTLAR
 8. ASLİ ÜYELİĞİ KABUL İŞLEMLERİ
 9. ÜYELİK HAKLARI
 10. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 11. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
 12. DERNEĞİN ORGANLARI
 13. GENEL KURUL
 14. GENEL KURUL TOPLANTILARI
 15. ÇAĞRI USULÜ
 16. TOPLANTI YERİ
 17. TOPLANTI YETER SAYISI
 18. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
 19. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
 20. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ
 21. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 22. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 23. DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
 24. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
 25. DERNEĞİN GELİRLERİ
 26. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
 27. DEFTER VE KAYITLAR
 28. DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
 29. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
 30. GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
 31. Madde : 31
 32. Geçici madde
 

 

Madde : 1 -  KURULUŞ

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymetler borsalarından birine üye olmuş aracı kurum yöneticileri, 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak, Dernek statüsünde bir Dernek kurmuşlardır.

Madde : 2 -  DERNEĞİN ADI

“Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği”’dir. 

Madde : 3 -  DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde : 4 -  DERNEĞİN AMACI

Sermaye Piyasasının ve bu piyasanın aracı mali kurumlarından, borsa bankerliğinin Türkiye’de geliştirilmesidir. Dernek bu amacın gerçekleştirilmesi için;

a) Menkul kıymetleri, menkul kıymet aracılığını, sermaye piyasası yatırımcılığını tanıtır, bu konulardaki araştırma ve çalışmaları destekler, bu maksatla seminer, sempozyum, panel düzenler, yayın yapar.

b) Menkul kıymet aracılığının çalışma şartları ve sermaye piyasasının işleyişi konusunda üyelerine, ilgili mercilere ve kamuoyuna görüş ve tavsiye bildirir.

c) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar, üyelerinin mevzuata, sektörün önem ve ciddiyetine uygun çalışması yönünde tavsiyelerde bulunur. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeye çalışır, gerekli tedbirleri alır.

d) Üyelerinin ve sermaye piyasasında yatırım yapanların yatırımlarının güvenliğini sağlayacak şekilde sektör ve firma istihbaratı üretir, bu yatırımcıları koruyucu sigorta ve / veya fon sistemlerinin oluşmasına hizmet katkısı sağlar.

e) Menkul kıymet aracılığı sektöründe çalışanlara konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı burslar sağlar ve niteliklerinin gelişmesine katkıda bulunur.

f) Gereğinde menkul kıymet aracılığı ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurur, bu makamlar karşısında üyelerini temsil eder.

g) Derneği ve Dernek Üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olur, davalar açar, müdahil sıfatı ile katılır, icra takipleri yapar ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin eder.

h) Derneğin hukuki formasyonunun, kanunla kurulu bir Dernek haline dönüşmesi konusunda girişimlerde bulunur.

Madde : 5 -  DERNEĞİN KURUCULARI

 1. Atilla NİZAMOĞLU
  Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
  T.C. uyruklu
  Dr. Şakir Paşa sok. 10/1 Daire: 4
  Kadıköy-İSTANBUL
 2. Münir EMEKLİ
  Oyak Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü
  T.C. uyruklu
  Ömer Paşa Cad. Kemal Sahir Sel Sok.
  11/4 Ergun Apt.
  Göztepe-İSTANBUL
 3. Zeki DÖŞLÜOĞLU
  Yatırım Finansman A.Ş. Genel Müdürü
  T.C. uyruklu
  5. Kısım E2 A-4 Daire : 8
  Ataköy-İSTANBUL
 4. Türkay ERGUN
  Camiş Menkul Değerler A.Ş. Şirket Müdürü
  T.C. uyruklu
  Serence Bey Yokuşu Hanımefendi Apt. No.19 Daire : 6
  Beşiktaş-İSTANBUL
 5. Derviş TEMEL
  Derborsa Borsa Bankerliği A.Ş. Genel Müdürü
  T.C. uyruklu
  Abidei Hürriyet Cad. No.125
  Şişli-İSTANBUL
 6. Osman Semih YILDIZ
  Semih Menkul Değerler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
  T.C. uyruklu
  Sahil Apt. No. 14 Daire : 9 Plajyolu
  Suadiye-İSTANBUL
 7. İbrahim Kenan ATASAVUN
  Serpa Sermaye ve Menkul Değerler Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
  T.C. uyruklu
  Mektep Sok. No:69
  Emirgan-İSTANBUL
 8. Mustafa Öğüt YAZMAN
  Nema Menkul Değerler A.Ş.
  Genel Müdürü
  T.C. uyruklu
  A2 Blok D:75 5.Kısım
  Ataköy-İSTANBUL

Madde : 6 -  ÜYELİK

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

 • Asli Üye: Oy sahibidir.
 • Fahri Üye: Oy sahibi değildir.

Asli Üye: Menkul kıymet borsalarında birine üye olmuş aracı kurumlarda yönetim kurulu üyesi ve veya genel müdür düzeyinde yönetici olanlardan 2 kişi Derneğe üye olabilir. Türk Vatandaşı  olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye olabilirler. 

Fahri Üye: İntisabı Dernek için manevi değer taşıyan kimselere, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile tevcih olunan üyeliktir. Fahri Üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.

Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde : 7 -  ASLİ ÜYELİK İÇİN DİĞER ŞARTLAR

Asli üye olabilmek için;

a) 18 Yaşını bitirmiş olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen süreli veya sürekli hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu dışında bulunmak.

Madde : 8 -  ASLİ ÜYELİĞİ KABUL İŞLEMLERİ

Asli üye olabilme niteliklerine sahip olup, Derneğe asli üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış talepnameyi doldurup imzalayarak, iki adet vesikalık resimleri ile birlikte Yönetim Kuruluna verirler. Ancak bu surette Dernek üyeliğine kabul edilen kişilerin, üyeliğe kabul yazısını aldıkları tarihten itibaren, onbeş gün içinde yıllık aidatlarını ödememeleri halinde üyelikleri kendiliğinden düşer.

Madde : 9 -  ÜYELİK HAKLARI

Asli üyeler Genel Kurulu kurarlar, Derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
Üye oy’unu bizzat kullanabileceği gibi, diğer bir üye aracılığıyla da kullanabilirler. Her üye Genel Kurulda ancak bir üyeyi temsil edebilir. Ayrıca mevzuatın ve bu Tüzüğün kendilerine verdiği diğer hakları kullanırlar.

Madde : 10 -  ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler;

a) Dernek Tüzüğüne ve Dernek organlarının karar ve prensiplerine uymak,
b) Yıllık aidatlarını ve Derneğe olan borçlarını süresinde ödemekle

Yükümlüdürler.

Madde : 11 -  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

a) Çıkma;

Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifasını yazılı olarak Yönetim Kuruluna vermek ve Yönetim Kurulunca kabul edilmek suretiyle üyelik sona erer ve Yönetim Kurulunca kaydı silinir.

b) Çıkarılma;

 1. Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü uyarınca üye olma niteliklerini yitirenler,
 2. Yönetim Kurulunun yazılı ihtarına ve ikazına rağmen üst üste 3 ay üye aidatını ödemeyenler ve ödememekte ısrar edenler,
 3. Dernek Tüzüğü ve amacına aykırı hareket ettiği tesbit edilen üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir ve üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkarılanların Yönetim Kurulu kararına karşı, Genel Kurul’da itiraz hakları vardır. Genel Kurul kararına itiraz edilemez.

Madde : 12 -  DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Madde : 13 -  GENEL KURUL

Derneğin en yüksek karar organı olup, Derneğin asli üyelerinden oluşur.

Madde : 14 -  GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul her yıl Mayıs ayında olağan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek Üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

Madde : 15 -  ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağırıda; çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde : 16 -  TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde : 17 -  TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kuralları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde : 18 -  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 17. Maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden bir tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde : 19 -  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gümdemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde : 20 -  OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ

Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak belirlenen oylardır.

Yönetim Kurulunun seçiminde, adayların belirlenmesinden sonra, gizli oylamaya geçilir ve en fazla oyu alan onbir aday asil üyeliğe, sonra gelen onbir aday yedek üyeliğe seçilir. Onbirinci asli üye için adaylar arasında oy eşitliği var ise sadece bu üyelik için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir.

Kurada kazanan aday asli üye, diğer aday veya adaylar yedek üye olur.

Madde : 21 -  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp, karara bağlanır;

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin feshedilmesi,

g) Yönetim Kurulunca verilen Üyelikten Temelli Çıkarma Kararı’na, ilgili tarafından yöneltilen itirazların karara bağlanması,

h) Kanun ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, gerekli gördüğü diğer hususların karara bağlanması.

Madde : 22 -  YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. 13 asil üyenin 11’i Genel Kurul tarafından gizli oyla bir yıl için seçilir. Yönetim Kurulunun diğer iki asil üyesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nun aracı kurumları temsil eden 2 üyesidir. Asli üyeliklerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden ençok oy almış olan sırasıyla Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip seçer.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez Dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşit olması durumunda Başkanın oy’u çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneği Kanun ve Tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek,
 3. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemi yapmak ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
 4. Gereğinde Derneğe personel almak, çıkartmak, ücret, ödenek ve tazminatlarını belli etmek,
 5. Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, Dernek için yönetmelikler yapmak,
 6. Üyelerinin giriş – çıkış işlemlerinin, Tüzük hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,
 7. Derneğin ihtiyacı olduğu ahvalde taşınmaz mal satın almak, kiralamak veya kiraya vermek,
 8. Yönetim Kurulunca alınacak kararlara yahut Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri, olayın vasıf ve mahiyetine göre uyarmak ve gerekli disiplin cezalarını vermek,
 9. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel Kurula sunmak,
 10. Derneğin kanuna göre tutması gereki defter ve kayıtlarının, usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 11. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde : 23 -  DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu Derneğin asli üyeleri arasından, Genel Kurulca ve gizli oyla bir yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında iş bölümü yapar. Salt çoğunlukla karar verir. Asli üyelerden ayrılma vukuunda, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar, sırasıyla Denetleme Kurulu asil üyeliğine gelirler.

Denetleme Kurulu 6 ay’ı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve reporunu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Üçüncü asli üye için adaylar arasında oy eşitliği var ise, sadece bu üyelik için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Kurada kazanan aday asli üye, diğer aday veya adaylar yedek üye olur.

Madde : 24 -  DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ancak Dernek Tüzüğünde, “Dernek Tüzüğüne Göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerine, tüm Dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

Madde : 25 -  DERNEĞİN GELİRLERİ

 1. Üye aidatları.
 2. Dernekçe yapılan yayınlar ve çeşitli sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 4. Bağışlar ve yardımlardan ibarettir.

Üye aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Madde : 26 -  DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzük değişikliği Genel Kurulca ve toplanmış üyelerin üçte iki çoğunluğunun olumlu oyları ile yapılabilir.

Madde : 27 -  DEFTER VE KAYITLAR

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Karar Defteri, (Yönetim Kurulu)
 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri,
 4. Gelir ve Gider Defteri,
 5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
 6. Demirbaş Defteri,

Bu defterlerin noterden tastikli olmaları zorunludur.

Madde : 28 -  DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunmaları şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu iki toplantı arasında ki süre onbeş günden az olamaz. Bu suretle ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Devlet hazinesine bırakılır.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Madde : 29 -  ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin; ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde : 30 -  GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Dernek organlarının teşkiline kadar Dernek işlerini yürütmeye ve Derneği temsile yetkili geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adı, soyadı ve ikametgahları yazılı kişilerden teşekkül etmiştir.

 1. Atilla NİZAMOĞLU
  Dr. Şakir Paşa Sok. 10/1 Daire : 4
  Kadıköy-İSTANBUL
 2. Münir EMEKLİ
  Ömer Paşa Cad. Kemal Sahir Sel Sok. 11/4 Ergun Apt.
  Göztepe-İSTANBUL
 3. Zeki DÖŞLÜOĞLU
  5.Kısım E 2 A 4 Daire : 8
  Ataköy-İSTANBUL
 4. Türkay ERGUN
  Serence Bey Yokuşu Hanımefendi Apt. No: 19 Daire : 6
  Beşiktaş-İSTANBUL
 5. Derviş TEMEL
  Abidei Hürriyet Cad. No : 125
  Şişli-İSTANBUL
 6. Osman Semih YILDIZ
  Birlik Sok. 14/9
  Levent-İSTANBUL
 7. İbrahim Kenan ATASAVUN
  Mektep Sok. No : 69
  Emirgan-İSTANBUL
 8. Mustafa Öğüt YAZMAN
  A2 Blok Daire : 75 5. Kısım
  Ataköy-İSTANBUL

Madde : 31 -  İş bu Tüzükte hakkında sarahat olmayan konularda, 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun derneklere ilişkin hükümleri uygulanır.

Geçici madde: 1-22’nci maddenin, yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin hükmü, yapılacak ilk olağan genel Kurul Toplantısında geçerli olacaktır.

Müslüm DEMİRBİLEK          Zeki DÖŞLÜOĞLU          İlhan İZİBELLİ          

Adnan CEZAİRLİ                    Mehmet BAYRAK            Reha UZEL

Bülent ERKMEN                      Vehbi KARABIYIK          Erol GÖKER

Osman ARKANGİL                  Asil ONAY